MODEM: multi-omics data envelopment and mining in maize

Haijun Liu, Fan Wang, Yingjie Xiao, Zonglin Tian, Weiwei Wen, Xuehai Zhang, Xi Chen, Nannan Liu, Wenqiang Li, Lei Liu, Jie Liu, Jianbing Yan, Jianxiao Liu. MODEM: multi-omics data envelopment and mining in maize. Database, 2016, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.