MODEM: multi-omics data envelopment and mining in maize

Haijun Liu, Fan Wang, Yingjie Xiao, Zonglin Tian, Weiwei Wen, Xuehai Zhang, Xi Chen, Nannan Liu, Wenqiang Li, Lei Liu, Jie Liu, Jianbing Yan, Jianxiao Liu. MODEM: multi-omics data envelopment and mining in maize. Database, 2016, 2016. [doi]

Authors

Haijun Liu

This author has not been identified. Look up 'Haijun Liu' in Google

Fan Wang

This author has not been identified. Look up 'Fan Wang' in Google

Yingjie Xiao

This author has not been identified. Look up 'Yingjie Xiao' in Google

Zonglin Tian

This author has not been identified. Look up 'Zonglin Tian' in Google

Weiwei Wen

This author has not been identified. Look up 'Weiwei Wen' in Google

Xuehai Zhang

This author has not been identified. Look up 'Xuehai Zhang' in Google

Xi Chen

This author has not been identified. Look up 'Xi Chen' in Google

Nannan Liu

This author has not been identified. Look up 'Nannan Liu' in Google

Wenqiang Li

This author has not been identified. Look up 'Wenqiang Li' in Google

Lei Liu

This author has not been identified. Look up 'Lei Liu' in Google

Jie Liu

This author has not been identified. Look up 'Jie Liu' in Google

Jianbing Yan

This author has not been identified. Look up 'Jianbing Yan' in Google

Jianxiao Liu

This author has not been identified. Look up 'Jianxiao Liu' in Google