Video-audio driven real-time facial animation

Yilong Liu, Feng Xu, Jinxiang Chai, Xin Tong, Lijuan Wang, Qiang Huo. Video-audio driven real-time facial animation. ACM Trans. Graph., 34(6):182, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.