A Novel Ionospheric Sounding Network Based on Complete Complementary Code and Its Application

Tongxin Liu, Guobin Yang, Yaogai Hu, Chunhua Jiang, Ting Lan, Zhengyu Zhao, Binbin Ni. A Novel Ionospheric Sounding Network Based on Complete Complementary Code and Its Application. Sensors, 19(4):779, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.