Adaptive N-Gram Model Based Differentially Private Trajectory Synthesis Method

Huichuan Liu, Yong Zeng, Zhihong Liu, Jianfeng Ma, Xiaoyan Zhu. Adaptive N-Gram Model Based Differentially Private Trajectory Synthesis Method. In 2019 International Conference on Networking and Network Applications, NaNA 2019, Daegu, Korea (South), October 10-13, 2019. pages 356-361, IEEE, 2019. [doi]

Authors

Huichuan Liu

This author has not been identified. Look up 'Huichuan Liu' in Google

Yong Zeng

This author has not been identified. Look up 'Yong Zeng' in Google

Zhihong Liu

This author has not been identified. Look up 'Zhihong Liu' in Google

Jianfeng Ma

This author has not been identified. Look up 'Jianfeng Ma' in Google

Xiaoyan Zhu

This author has not been identified. Look up 'Xiaoyan Zhu' in Google