An Ultrahigh Frequency Partial Discharge Signal De-Noising Method Based on a Generalized S-Transform and Module Time-Frequency Matrix

Yushun Liu, Wenjun Zhou, Pengfei Li, Shuai Yang, Yan Tian. An Ultrahigh Frequency Partial Discharge Signal De-Noising Method Based on a Generalized S-Transform and Module Time-Frequency Matrix. Sensors, 16(6):941, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.