RLC Parameters Measurement and Fusion for High-Sensitivity Inductive Sensors

Dong Liu, Hong Zhang 0003, Xiaoting Xiao, Qiuping Ma, Haoran Li, Guiyun Tian 0001, Bin Gao 0003, Jianbo Wu. RLC Parameters Measurement and Fusion for High-Sensitivity Inductive Sensors. IEEE T. Instrumentation and Measurement, 71:1-11, 2022. [doi]

No reviews for this publication, yet.