Intelligent Luminance Control of Lighting Systems Based on Imaging Sensor Feedback

Haoting Liu, Qian-Xiang Zhou, Jin Yang, Ting Jiang, Zhizhen Liu, Jie Li. Intelligent Luminance Control of Lighting Systems Based on Imaging Sensor Feedback. Sensors, 17(2):321, 2017. [doi]

Authors

Haoting Liu

This author has not been identified. Look up 'Haoting Liu' in Google

Qian-Xiang Zhou

This author has not been identified. Look up 'Qian-Xiang Zhou' in Google

Jin Yang

This author has not been identified. Look up 'Jin Yang' in Google

Ting Jiang

This author has not been identified. Look up 'Ting Jiang' in Google

Zhizhen Liu

This author has not been identified. Look up 'Zhizhen Liu' in Google

Jie Li

This author has not been identified. Look up 'Jie Li' in Google