Intelligent Luminance Control of Lighting Systems Based on Imaging Sensor Feedback

Haoting Liu, Qian-Xiang Zhou, Jin Yang, Ting Jiang, Zhizhen Liu, Jie Li. Intelligent Luminance Control of Lighting Systems Based on Imaging Sensor Feedback. Sensors, 17(2):321, 2017. [doi]

No reviews for this publication, yet.