Recurrent Multi-connection Fusion Network for Single Image Deraining

Yuetong Liu, Rui Zhang 0072, Yunfeng Zhang, Yang Ning, Xunxiang Yao, Huijian Han. Recurrent Multi-connection Fusion Network for Single Image Deraining. In IEEE International Conference on Visual Communications and Image Processing, VCIP 2022, Suzhou, China, December 13 - 16, 2022. pages 1-5, IEEE, 2022. [doi]

Authors

Yuetong Liu

This author has not been identified. Look up 'Yuetong Liu' in Google

Rui Zhang 0072

This author has not been identified. Look up 'Rui Zhang 0072' in Google

Yunfeng Zhang

This author has not been identified. Look up 'Yunfeng Zhang' in Google

Yang Ning

This author has not been identified. Look up 'Yang Ning' in Google

Xunxiang Yao

This author has not been identified. Look up 'Xunxiang Yao' in Google

Huijian Han

This author has not been identified. Look up 'Huijian Han' in Google