Genetic Programming for High-Level Feature Learning in Crop Classification

Miao Lu, Ying Bi, Bing Xue 0001, Qiong Hu 0002, Mengjie Zhang 0001, Yanbing Wei, Peng Yang 0005, Wenbin Wu. Genetic Programming for High-Level Feature Learning in Crop Classification. Remote Sensing, 14(16):3982, 2022. [doi]

Bibliographies