2+-Doped NiO Flower-Like Microspheres Prepared by a One-Step Hydrothermal Method

Shaohe Lu, Xuefeng Hu, Hua Zheng, Junwen Qiu, Renbing Tian, Wenjing Quan, Xinjie Min, Peng Ji, Yewei Hu, Suishi Cheng, Wei Du, Xiaoqiang Chen, Beiliang Cui, Xiaorong Wang, Wei Zhang. 2+-Doped NiO Flower-Like Microspheres Prepared by a One-Step Hydrothermal Method. Sensors, 19(13):2958, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.