Trajectory optimization of humanoid robots swinging leg

Zhou Luo, Xuechao Chen, Zhangguo Yu, Qiang Huang, Libo Meng, Qingqing Li, Weimin Zhang, Wenjuan Guo, Aiguo Ming. Trajectory optimization of humanoid robots swinging leg. In 17th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robotics, Humanoids 2017, Birmingham, United Kingdom, November 15-17, 2017. pages 359-364, IEEE, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.