Structure-Property Relationships in Graphene-Based Strain and Pressure Sensors for Potential Artificial Intelligence Applications

Zewei Luo, Xiaotong Hu, Xiyue Tian, Chen Luo, Hejun Xu, Quanling Li, Qianhao Li, Jian Zhang, Fei Qiao, Xing Wu, V. E. Borisenko, Junhao Chu. Structure-Property Relationships in Graphene-Based Strain and Pressure Sensors for Potential Artificial Intelligence Applications. Sensors, 19(5):1250, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.