An In-Depth Study of Microservice Call Graph and Runtime Performance

Shutian Luo, Huanle Xu, Chengzhi Lu, Kejiang Ye, Guoyao Xu, Liping Zhang, Jian He, Cheng-Zhong Xu 0001. An In-Depth Study of Microservice Call Graph and Runtime Performance. IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst., 33(12):3901-3914, 2022. [doi]

Abstract

Abstract is missing.