A Hybrid Method for Predicting Traffic Congestion during Peak Hours in the Subway System of Shenzhen

Zhenwei Luo, Yu Zhang, Lin Li 0019, Biao He, Chengming Li, Haihong Zhu, Wei Wang, Shen Ying, Yuliang Xi. A Hybrid Method for Predicting Traffic Congestion during Peak Hours in the Subway System of Shenzhen. Sensors, 20(1):150, 2020. [doi]

Authors

Zhenwei Luo

This author has not been identified. Look up 'Zhenwei Luo' in Google

Yu Zhang

This author has not been identified. Look up 'Yu Zhang' in Google

Lin Li 0019

This author has not been identified. Look up 'Lin Li 0019' in Google

Biao He

This author has not been identified. Look up 'Biao He' in Google

Chengming Li

This author has not been identified. Look up 'Chengming Li' in Google

Haihong Zhu

This author has not been identified. Look up 'Haihong Zhu' in Google

Wei Wang

This author has not been identified. Look up 'Wei Wang' in Google

Shen Ying

This author has not been identified. Look up 'Shen Ying' in Google

Yuliang Xi

This author has not been identified. Look up 'Yuliang Xi' in Google