Fuzzy decision-making in patients with Alzheimer's disease - a manifestation of pathological aging

Yuhong Lyu, Xiaoqian Li, Xuemei Wang, Wen Zhao, Xiangyi Cui, Changwu Yue. Fuzzy decision-making in patients with Alzheimer's disease - a manifestation of pathological aging. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 38(4):3823-3829, 2020. [doi]

Authors

Yuhong Lyu

This author has not been identified. Look up 'Yuhong Lyu' in Google

Xiaoqian Li

This author has not been identified. Look up 'Xiaoqian Li' in Google

Xuemei Wang

This author has not been identified. Look up 'Xuemei Wang' in Google

Wen Zhao

This author has not been identified. Look up 'Wen Zhao' in Google

Xiangyi Cui

This author has not been identified. Look up 'Xiangyi Cui' in Google

Changwu Yue

This author has not been identified. Look up 'Changwu Yue' in Google