Segmentation and Recognition for Historical Tibetan Document Images

Long-Long Ma, Congjun Long, Lijuan Duan, Xiqun Zhang, Yanxing Li, Quanchao Zhao. Segmentation and Recognition for Historical Tibetan Document Images. IEEE Access, 8:52641-52651, 2020. [doi]

Bibliographies