Human Skin Detection via Semantic Constraint

Binbin Ma, Changqing Zhang, Jingjing Chen, Ri Qu, Jiangjian Xiao, Xiaochun Cao. Human Skin Detection via Semantic Constraint. In Hanzi Wang, Larry Davis, Wenwu Zhu, Stephan Kopf, Yanyun Qu, Jun Yu, Jitao Sang, Tao Mei, editors, International Conference on Internet Multimedia Computing and Service, ICIMCS '14, Xiamen, China, July 10-12, 2014. pages 181, ACM, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.