Milk-run routing problem with progress-lane in the collection of automobile parts

Zhaofang Mao, Dian Huang, Kan Fang, Chengbo Wang, Dandan Lu. Milk-run routing problem with progress-lane in the collection of automobile parts. Annals OR, 291(1):657-684, 2020. [doi]

Bibliographies