A Unified Algorithm for the Atmospheric Correction of Satellite Remote Sensing Data over Land and Ocean

Zhihua Mao, Delu Pan, Xianqiang He, Jianyu Chen, Bangyi Tao, Peng Chen, Zengzhou Hao, Yan Bai, Qiankun Zhu, Haiqing Huang. A Unified Algorithm for the Atmospheric Correction of Satellite Remote Sensing Data over Land and Ocean. Remote Sensing, 8(7):536, 2016. [doi]

Bibliographies