Atmospheric Correction of Satellite Ocean Color Remote Sensing in the Presence of High Aerosol Loads

Zhihua Mao, Bangyi Tao, Peng Chen 0023, Jianyu Chen, Zengzhou Hao, Qiankun Zhu, Haiqing Huang. Atmospheric Correction of Satellite Ocean Color Remote Sensing in the Presence of High Aerosol Loads. Remote Sensing, 12(1):31, 2020. [doi]

Bibliographies