The RIKEN integrated database of mammals

Hiroshi Masuya, Yuko Makita, Norio Kobayashi, Koro Nishikata, Yuko Yoshida, Yoshiki Mochizuki, Koji Doi, Terue Takatsuki, Kazunori Waki, Nobuhiko Tanaka, Manabu Ishii, Akihiro Matsushima, Satoshi Takahashi, Atsushi Hijikata, Kouji Kozaki, Teiichi Furuichi, Hideya Kawaji, Shigeharu Wakana, Yukio Nakamura, Atsushi Yoshiki, Takehide Murata, Kaoru Fukami-Kobayashi, S. Sujatha Mohan, Osamu Ohara, Yoshihide Hayashizaki, Riichiro Mizoguchi, Yuichi Obata, Tetsuro Toyoda. The RIKEN integrated database of mammals. Nucleic Acids Research, 39(Database-Issue):861-870, 2011. [doi]

Abstract

Abstract is missing.