c into Hydrophobic DNA Nano-Film

Naoki Matsuda, Hirotaka Okabe, Ayako Omura, Miki Nakano, Koji Miyake, Toshihiko Nagamura, Hideki Kawai. c into Hydrophobic DNA Nano-Film. IEICE Transactions, 102-C(6):471-474, 2019. [doi]

No reviews for this publication, yet.