C Measurement Without Blanking Time for Short-Circuit Protection of High-Power IPM

Zhaoliang Meng, Yuan Yang, Yong Gao, Shengsheng Ai, Zhengpeng Fang, Yang Wen, Lei Wu. C Measurement Without Blanking Time for Short-Circuit Protection of High-Power IPM. IEEE Access, 8:64475-64485, 2020. [doi]

No reviews for this publication, yet.