VKSE-DO: verifiable keyword search over encrypted data for dynamic data-owner

Yinbin Miao, Jianfeng Ma, Fushan Wei, Kai Zhang, Zhiquan Liu. VKSE-DO: verifiable keyword search over encrypted data for dynamic data-owner. IJHPCN, 12(1):39-48, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.