K computer: 8.162 PetaFLOPS massively parallel scalar supercomputer built with over 548k cores

Hiroyuki Miyazaki, Yoshihiro Kusano, Hiroshi Okano, Tatsumi Nakada, Ken Seki, Toshiyuki Shimizu, Naoki Shinjo, Fumiyoshi Shoji, Atsuya Uno, Motoyoshi Kurokawa. K computer: 8.162 PetaFLOPS massively parallel scalar supercomputer built with over 548k cores. In 2012 IEEE International Solid-State Circuits Conference, ISSCC 2012, San Francisco, CA, USA, February 19-23, 2012. pages 192-194, IEEE, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.