ViBrism DB: an interactive search and viewer platform for 2D/3D anatomical images of gene expression and co-expression networks

Masahiko Morita, Kazuro Shimokawa, Masaomi Nishimura, Sakiko Nakamura, Yuki Tsujimura, Satoko Takemoto, Takehiro Tawara, Hideo Yokota, Shuhei Wemler, Daisuke Miyamoto, Hidetoshi Ikeno, Akira Sato, Teiichi Furuichi, Norio Kobayashi, Yoshihiro Okumura, Yoko Shiraishi-Yamaguchi, Yuko Okamura-Oho. ViBrism DB: an interactive search and viewer platform for 2D/3D anatomical images of gene expression and co-expression networks. Nucleic Acids Research, 47(Database-Issue), 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.