Optimizing pedestrian simulation based on expert trajectory guidance and deep reinforcement learning

Senlin Mu, Xiao Huang, Moyang Wang, Di Zhang, Dong Xu 0009, Xiang Li 0033. Optimizing pedestrian simulation based on expert trajectory guidance and deep reinforcement learning. GeoInformatica, 27(4):709-736, October 2023. [doi]

Authors

Senlin Mu

This author has not been identified. Look up 'Senlin Mu' in Google

Xiao Huang

This author has not been identified. Look up 'Xiao Huang' in Google

Moyang Wang

This author has not been identified. Look up 'Moyang Wang' in Google

Di Zhang

This author has not been identified. Look up 'Di Zhang' in Google

Dong Xu 0009

This author has not been identified. Look up 'Dong Xu 0009' in Google

Xiang Li 0033

This author has not been identified. Look up 'Xiang Li 0033' in Google