Layout Driven Re-synthesis for Low Power Consumption LSIs

Masako Murofushi, Takashi Ishioka, Masami Murakata, Takashi Mitsuhashi. Layout Driven Re-synthesis for Low Power Consumption LSIs. In DAC. pages 666-669, 1997. [doi]

Authors

Masako Murofushi

This author has not been identified. Look up 'Masako Murofushi' in Google

Takashi Ishioka

This author has not been identified. Look up 'Takashi Ishioka' in Google

Masami Murakata

This author has not been identified. Look up 'Masami Murakata' in Google

Takashi Mitsuhashi

This author has not been identified. Look up 'Takashi Mitsuhashi' in Google