324Mbps WLAN Equipment with MAC Frame Aggregation for High MAC-SAP Throughput

Yukimasa Nagai, Akinori Fujimura, Yoshihiko Shirokura, Yoji Isota, Fumio Ishizu, Hiroyuki Nakase, Suguru Kameda, Hiroshi Oguma, Kazuo Tsubouchi. 324Mbps WLAN Equipment with MAC Frame Aggregation for High MAC-SAP Throughput. JCM, 1(5):1-8, 2006. [doi]

Abstract

Abstract is missing.