Comprehensive neural networks for guilty feelings in young adults

Seishu Nakagawa, Hikaru Takeuchi, Yasuyuki Taki, Rui Nouchi, Atsushi Sekiguchi, Yuka Kotozaki, Carlos Makoto Miyauchi, Kunio Iizuka, Ryoichi Yokoyama, Takamitsu Shinada, Yuki Yamamoto, Sugiko Hanawa, Tsuyoshi Araki, Hiroshi Hashizume, Keiko Kunitoki, Yuko Sassa, Ryuta Kawashima. Comprehensive neural networks for guilty feelings in young adults. NeuroImage, 105:248-256, 2015. [doi]

No reviews for this publication, yet.