Surgical Tool Alignment Guidance by Drawing Two Cross-Sectional Laser-Beam Planes

Yoshikazu Nakajima, Takeyoshi Dohi, Toshihiko Sasama, Yasuyuki Momoi, Nobuhiko Sugano, Yuichi Tamura, Sung-hwan Lim, Ichiro Sakuma, Mamoru Mitsuishi, Tsuyoshi Koyama, Kazuo Yonenobu, Satoru Ohashi, Masahiko Bessho, Isao Ohnishi. Surgical Tool Alignment Guidance by Drawing Two Cross-Sectional Laser-Beam Planes. IEEE Trans. Biomed. Engineering, 60(6):1467-1476, 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.