A Language Processor of an Intelligent Link System

Tadao Nakamura, Hiroaki Kobayashi, Jun Miyajima, Noboru Endo, Yoshiharu Shigei. A Language Processor of an Intelligent Link System. In ICC (3). pages 527-530, 1984.