Compact and Athermal DQPSK Demodulator with Silica-Based Planar Lightwave Circuit

Yusuke Nasu, Yohei Sakamaki, Kuninori Hattori, Shin Kamei, Toshikazu Hashimoto, Takashi Saida, Hiroshi Takahashi, Yasuyuki Inoue. Compact and Athermal DQPSK Demodulator with Silica-Based Planar Lightwave Circuit. IEICE Transactions, 93-C(7):1191-1198, 2010. [doi]

Authors

Yusuke Nasu

This author has not been identified. Look up 'Yusuke Nasu' in Google

Yohei Sakamaki

This author has not been identified. Look up 'Yohei Sakamaki' in Google

Kuninori Hattori

This author has not been identified. Look up 'Kuninori Hattori' in Google

Shin Kamei

This author has not been identified. Look up 'Shin Kamei' in Google

Toshikazu Hashimoto

This author has not been identified. Look up 'Toshikazu Hashimoto' in Google

Takashi Saida

This author has not been identified. Look up 'Takashi Saida' in Google

Hiroshi Takahashi

This author has not been identified. Look up 'Hiroshi Takahashi' in Google

Yasuyuki Inoue

This author has not been identified. Look up 'Yasuyuki Inoue' in Google