Establishment and Verification of the Cutting Grinding Force Model for the Disc Wheel Based on Piezoelectric Sensors

Jing Ni, Kai-Feng, Mohannad Saleh Hammadi Al-Furjan, Xiaojiao Xu, Jing Xu. Establishment and Verification of the Cutting Grinding Force Model for the Disc Wheel Based on Piezoelectric Sensors. Sensors, 19(3):725, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.