Asymmetric Prandtl-Ishlinskii Hysteresis Model for Giant Magnetostrictive Actuator

Zhuo-Yun Nie, Chanjun Fu, Rui-Juan Liu, Dongsheng Guo, Yijing Ma. Asymmetric Prandtl-Ishlinskii Hysteresis Model for Giant Magnetostrictive Actuator. JACIII, 20(2):223-230, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.