CheetahVIS: A Visual Analytical System for Large Urban Bus Data

Wentao Ning, Qiandong Tang, Yi Zhao, Chuan Yang, Xiaofeng Wang, Teng Wang, Haotian Liu, Chaozu Zhang, Zhiyuan Zhou, Qiaomu Shen, Bo Tang. CheetahVIS: A Visual Analytical System for Large Urban Bus Data. PVLDB, 13(12):2805-2808, 2020. [doi]

Authors

Wentao Ning

This author has not been identified. Look up 'Wentao Ning' in Google

Qiandong Tang

This author has not been identified. Look up 'Qiandong Tang' in Google

Yi Zhao

This author has not been identified. Look up 'Yi Zhao' in Google

Chuan Yang

This author has not been identified. Look up 'Chuan Yang' in Google

Xiaofeng Wang

This author has not been identified. It may be one of the following persons: Look up 'Xiaofeng Wang' in Google

Teng Wang

This author has not been identified. Look up 'Teng Wang' in Google

Haotian Liu

This author has not been identified. Look up 'Haotian Liu' in Google

Chaozu Zhang

This author has not been identified. Look up 'Chaozu Zhang' in Google

Zhiyuan Zhou

This author has not been identified. Look up 'Zhiyuan Zhou' in Google

Qiaomu Shen

This author has not been identified. Look up 'Qiaomu Shen' in Google

Bo Tang

This author has not been identified. Look up 'Bo Tang' in Google