Particle-Based Fracture Simulation on the GPU

Jiangfan Ning, Huaxun Xu, Liang Zeng, Sikun Li. Particle-Based Fracture Simulation on the GPU. T. Edutainment, 6:193-205, 2011. [doi]

Bibliographies