When hybrid cloud meets flash crowd: Towards cost-effective service provisioning

Yipei Niu, Bin Luo, Fangming Liu, Jiangchuan Liu, Bo Li 0001. When hybrid cloud meets flash crowd: Towards cost-effective service provisioning. In 2015 IEEE Conference on Computer Communications, INFOCOM 2015, Kowloon, Hong Kong, April 26 - May 1, 2015. pages 1044-1052, IEEE, 2015. [doi]

Bibliographies