A Novel Method of Human Joint Prediction in an Occlusion Scene by Using Low-Cost Motion Capture Technique

Jianwei Niu 0003, Xiai Wang, Dan Wang, Linghua Ran. A Novel Method of Human Joint Prediction in an Occlusion Scene by Using Low-Cost Motion Capture Technique. Sensors, 20(4):1119, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.