Spatial Technologies for Coastal Management

Xutong Niu, Xian Xu, Alok Srivastava, Chung-yen Kuo, Vasilia Velissariou, Ron Li, Keith W. Bedford, C. K. Shum, J. Raul Ramirez, Aidong Zhang. Spatial Technologies for Coastal Management. In DG.O. 2004. [doi]

Abstract

Abstract is missing.