The Design and Implementation of the Massively Parallel Processor Based on the Matrix Architecture

Hideyuki Noda, Masami Nakajima, Katsumi Dosaka, Kiyoshi Nakata, Motoki Higashida, Osamu Yamamoto, Katsuya Mizumoto, Tetsushi Tanizaki, Takayuki Gyohten, Yoshihiro Okuno, Hiroyuki Kondo, Yukihiko Shimazu, Kazutami Arimoto, Kazunori Saito, Toru Shimizu. The Design and Implementation of the Massively Parallel Processor Based on the Matrix Architecture. J. Solid-State Circuits, 42(1):183-192, 2007. [doi]

Abstract

Abstract is missing.