CIRCUS: an MDA Platform for Clinical Image Analysis in Hospitals

Yukihiro Nomura, Naoto Hayashi, Yoshitaka Masutani, Takeharu Yoshikawa, Mitsutaka Nemoto, Shohei Hanaoka, Soichiro Miki, Eriko Maeda, Kuni Ohtomo. CIRCUS: an MDA Platform for Clinical Image Analysis in Hospitals. T. Mass-Data Analysis of Images and Signals, 2(1):112-127, 2010. [doi]

Abstract

Abstract is missing.