3.3 A 25Gb/s multistandard serial link transceiver for 50dB-loss copper cable in 28nm CMOS

Takayasu Norimatsu, Takashi Kawamoto, Kenji Kogo, Naohiro Kohmu, Fumio Yuki, Norio Nakajima, Takashi Muto, Junya Nasu, Takemasa Komori, Hideki Koba, Tatsunori Usugi, Tomofumi Hokari, Tsuneo Kawamata, Yuichi Ito, Seiichi Umai, Masatoshi Tsuge, Takeo Yamashita, Masatoshi Hasegawa, Keiichi Higeta. 3.3 A 25Gb/s multistandard serial link transceiver for 50dB-loss copper cable in 28nm CMOS. In 2016 IEEE International Solid-State Circuits Conference, ISSCC 2016, San Francisco, CA, USA, January 31 - February 4, 2016. pages 60-61, IEEE, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.