SAR ADC Algorithm with Redundancy and Digital Error Correction

Tomohiko Ogawa, Haruo Kobayashi, Yosuke Takahashi, Nobukazu Takai, Masao Hotta, Hao San, Tatsuji Matsuura, Akira Abe, Katsuyoshi Yagi, Toshihiko Mori. SAR ADC Algorithm with Redundancy and Digital Error Correction. IEICE Transactions, 93-A(2):415-423, 2010. [doi]

Bibliographies