A 10: 4 MUX and 4: 10 DEMUX Gearbox LSI for 100-Gigabit Ethernet Link

Goichi Ono, Keiki Watanabe, Takashi Muto, Hiroki Yamashita, Koji Fukuda, Noboru Masuda, Ryo Nemoto, Eiichi Suzuki, Takashi Takemoto, Fumio Yuki, Masayoshi Yagyu, Hidehiro Toyoda, Masashi Kono, Akihiro Kambe, Seiichi Umai, Tatsuya Saito, Shinji Nishimura. A 10: 4 MUX and 4: 10 DEMUX Gearbox LSI for 100-Gigabit Ethernet Link. J. Solid-State Circuits, 46(12):3101-3112, 2011. [doi]

Abstract

Abstract is missing.