SINGA: A Distributed Deep Learning Platform

Beng Chin Ooi, Kian-Lee Tan, Sheng Wang, Wei Wang, Qingchao Cai, Gang Chen, Jinyang Gao, Zhaojing Luo, Anthony K. H. Tung, Yuan Wang, Zhongle Xie, Meihui Zhang, Kaiping Zheng. SINGA: A Distributed Deep Learning Platform. In Xiaofang Zhou, Alan F. Smeaton, Qi Tian, Dick C. A. Bulterman, Heng Tao Shen, Ketan Mayer-Patel, Shuicheng Yan, editors, Proceedings of the 23rd Annual ACM Conference on Multimedia Conference, MM '15, Brisbane, Australia, October 26 - 30, 2015. pages 685-688, ACM, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.