K-nearest neighbor based structural twin support vector machine

Xianli Pan, Yao Luo, Yitian Xu. K-nearest neighbor based structural twin support vector machine. Knowl.-Based Syst., 88:34-44, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.