Accurate segmentation of nuclei in pathological images via sparse reconstruction and deep convolutional networks

Xipeng Pan, Lingqiao Li, Hui-Hua Yang, Zhenbing Liu, Jinxin Yang, Lingling Zhao, Yong-Xian Fan. Accurate segmentation of nuclei in pathological images via sparse reconstruction and deep convolutional networks. Neurocomputing, 229:88-99, 2017. [doi]

Authors

Xipeng Pan

This author has not been identified. Look up 'Xipeng Pan' in Google

Lingqiao Li

This author has not been identified. Look up 'Lingqiao Li' in Google

Hui-Hua Yang

This author has not been identified. Look up 'Hui-Hua Yang' in Google

Zhenbing Liu

This author has not been identified. Look up 'Zhenbing Liu' in Google

Jinxin Yang

This author has not been identified. Look up 'Jinxin Yang' in Google

Lingling Zhao

This author has not been identified. Look up 'Lingling Zhao' in Google

Yong-Xian Fan

This author has not been identified. Look up 'Yong-Xian Fan' in Google